【 سامانه مینوتس - صفحه اصلی 】

عمل خود را تایید کنید

آیااز حذف برچسب مورد نظر مطمئن هستید؟ در صورت حذف آن امکان بازیابی نیست.
آیااز حذف فیلد مورد نظر مطمئن هستید؟ در صورت حذف آن امکان بازیابی نیست.
آیا می خواهید یادداشت مورد نظر بایگانی شود؟
آیا می خواهید یادآوری را حذف کنید؟
آیا می خواهید یادداشت مورد نطر را حذف کنید؟
آیا می خواهید یادداشت مورد نطر را کامل حذف کنید؟ در صورت حذف آن امکان بازیابی نیست.
آیا می خواهید یادداشت مورد نظر را بازیابی کنید؟

اعلان یافت نشد!

 اجازه برای امکان ویرایش یادداشت
یادآوری
انتخاب تاریخ: / /
انتخاب زمان: :   زمان به صورت 24 ساعت
زمان اعلام:
تکرار:
عملیات با موفقیت انجام شد.   بروزرسانی
عملیات با موفقیت انجام شد.   بروزرسانی
یادداشت های پین شده

یادداشتی یافت نشد!